8__Modern_Life__Edward_Hopper__South_Carolina_Morning__1955

Bonne Année

Happy New Year

Cung chúc tân xuân